هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

  

"هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود."

امام علی(ع)

تاریخچه هنرستان

در دهۀ دوّم 1300 شمسی ایران مسیر ترقّی و تکامل و پیشرفت را با جد و جهد و کوشش فراوان مردم طی می نمودند تا از کشورهای بزرگ جهان عقب نماند. با تأسیس مدارس و دانشگاهها جوانان را به سمت کسب علم و دانش سوق داده تا با همکاری سرمایه گزاران و با تأسیس کارخانجات صنعتی و تولیدی محصولات مورد نیاز مملکت را تأمین و در اختیار مردم قرار دهند و سعی داشتند که مملکت را از نیاز به اجناس خارجی بی نیاز نمایند، یکی از عوامل اساسی برای رسیدن به این اهداف، تأسیس هنرستانهای فنی و حرفه ای برای آموزش جوانان به علم و صنعت بود که مورد توجه خاص قرار گرفت و هنرستانهای صنعتی و فنی و حرفه ای فعلی در مراکز استانهای بزرگ کشور شکل گرفت، از جمله اصفهان در سال 1315 توسط ادارات مربوطه به ، مسئولیت آقای کلنل کاظم خان سیّاح تأسیس گردید.

ادامه مطلب...