هنرستان صنعتی ماندگار ابوذر اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 استان اصفهان

  

"هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود."

امام علی(ع)

انجمن اولیا و مربیان

برخورداری از اعضای انجمن با تحصیلات لیسانس که برخی از آنان فارغ التحصیل هنرستان در رشته های فنی بوده اند ، همچنین مشارکت اولیاء ( خواهر ) به عنوان عضو منتخب

خانم منصوری (رئیس انجمن)

آقای سید مجتبی مرتضوی (نایب رئیس انجمن)

آقای ابراهیم مسیبی (منشی انجمن)

آقای عزت الله سلطانی (عضو انجمن)

آقای سید محمد محمدی (عضو انجمن)

آقای سعید محققیان (عضو انجمن)

آقای ابوالقاسم هادیان (عضو انجمن)

خانم فردوس کروندی (عضو انجمن)

خانم عفت السادات پوشکان (عضو انجمن)

خانم زهرا صالح پور (عضو انجمن)

خانم نپتون راهزنانی (عضو انجمن)

نفیسه سادات اسلام پور (عضو انجمن)